Edukacja jest procesem bardzo złożonym. Nie dotyczą jej tylko szkoły podstawowe czy gimnazja lub szkoły średnie i studia wyższe.
Edukacja to również wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy oraz konferencje. Wszystkie te formy nauczania potrzebują dużej obudowy dokumentacyjnej. Trzeba bowiem mieć gdzieś spis wszystkich uczniów czy też słuchaczy, udokumentować ich osiągnięcia oraz przebieg zajęć. Najważniejszymi dokumentami są te, które są określone w prawie oświatowym.

Głównym jest statut szkoły. Jest to dokument który zawiera wszystkie informacje na temat funkcjonowania szkoły, a więc regulamin działalności rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców. Znajdziemy tam także szkolny program wychowawczy, szkolny system oceniania i szkolny program profilaktyki. Ponadto każda placówka oświatowa musi mieć plany nauczania do każdego przedmiotu oraz zestawy programów nauczania. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy muszą zrobić spis podręczników dla swojej klasy, który również jest wciągany do szkolnej dokumentacji. W każdej szkole musi być również protokolant i księga protokołów, czyli księga, gdzie zapisywane są sprawozdania z konferencji i spotkań grona pedagogicznego. Najważniejsze, ponieważ zawierające oceny osiągnięć uczniów oraz ich spis są arkusze ocen, a zaraz po nich używane na co dzień dzienniki, oraz rozdawane uczniom na koniec roku szkolnego świadectwa. W trakcie trwania roku szkolnego i w trakcie działalności szkoły również powstają pewne dokumenty. Jednym z nich jest arkusz organizacyjny szkoły.

Każda placówka musi mieć również program rozwoju szkoły oraz doskonalenia nauczycieli. Dyrektorzy na bieżąco organizują również plan nadzoru pedagogicznego, czyli tematykę oraz harmonogram hospitacji lekcji poszczególnych nauczycieli. Kalendarze wewnętrzne imprez, uroczystości, wycieczek obowiązują każdą szkołę. W trakcie trwania roku szkolnego jest ściśle określona ilość dni i godzin przeznaczonych na realizację pewnych zadań. Często zdarza się tak, że dyrekcja ustala terminy w jakich można się wybrać na wycieczkę i jeżeli jakaś klasa się nie zorganizuje na czas, wówczas jej plany przepadają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *